วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

แผนการจัดการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษ

แผนการจัดการเรียนรู้
วิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
เรื่อง Past Simple Tense ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 จำนวน 1 ชั่วโมง
ครูผู้สอน นายพงศธร คิมหะจันทร์

1. สาระสำคัญ
Past Simple Tense ใช้ในการเล่าถึงเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นในอดีต อาจเป็นเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นประจำเป็นนิสัย หรืออาจเกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวก็ได้ แต่ต้องจบลงแล้วในอดีต โดยทั่วไปประโยคที่เป็น Past Simple มักมีคำแสดงเวลาที่เป็นอดีต

2. จุดประสงค์การเรียนรู้
จุดประสงค์ปลายทาง
นักเรียนสามารถเข้าใจ Past Simple Tense ได้

จุดประสงค์นำทาง
นักเรียนอธิบายรูปแบบโครงสร้างของประโยค Past Simple ได้ถูกต้อง
นักเรียนเปลี่ยนรูปกริยาช่องที่1 เป็นช่องที่2 ได้ถูกต้อง
นักเรียนแต่งประโยคเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต

3. สาระการเรียนรู้
อธิบายรูปแบบโครงสร้างของประโยค Past Simple
เปลี่ยนแปลงรูปกริยาช่องที่1 เป็นช่องที่ 2
แต่งประโยคเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต
4. กระบวนการเรียนรู้
1.ขั้นอธิบายรูปแบบโครงสร้างของประโยค Past Simple
1.1 จัดทำชั้นเรียน โดยให้นักเรียนนั่งประจำที่ตามปกติ
1.2 เร้าความสนใจโดยการถามสิ่งที่นักเรียนได้ทำเมื่อวานนี้หรือสัปดาห์นี้ได้ทำอะไรบ้าง
1.3 ครูอธิบายรูปแบบโครงสร้างของประโยค โดยครูเขียนโครงสร้างประโยคบนกระดาน
1.4 ครูทบทวนรูปแบบโครงสร้างของประโยค
1.5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการอธิบายลักษณะโครงสร้างของประโยค
1.6 เสนอผลงานหน้าชั้นเรียนโดย ให้นักเรียนอธิบายรูปแบบโครงสร้างของประโยค
1.7 ประเมินผล สรุป และเพิ่มเติมเนื้อหา

2.ขั้นเปลี่ยนรูปกริยาช่องที่1 เป็นช่องที่2
1.1 จัดทำชั้นเรียน โดยให้นักเรียนนั่งประจำที่ตามปกติ
1.2 เร้าความสนใจโดยให้นักเรียนทำกิจกรรมโดยให้นักเรียน หากริยาช่องที่2 ในใบมอบหมายงานที่1 โดยฟังการอ่านออกเสียงครู
1.3 ครูทบทวนกิจกรรมในการหากริยาช่องที่ 2
1.4 ครูอธิบายกริยาช่องที่ 2
1.5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการเปลี่ยนรูปกริยาช่องที่1 เป็นช่องที่ 2
1.6 เสนอผลงานหน้าชั้นเรียนโดย ให้นักเรียนอธิบายขั้นเปลี่ยนรูปกริยาช่องที่1 เป็นช่องที่2
1.7 ประเมินผล สรุป และเพิ่มเติมเนื้อหา

3.ขั้นแต่งประโยคเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต
1.1 จัดทำชั้นเรียน โดยให้นักเรียนนั่งประจำที่ตามปกติ
1.2 เร้าความสนใจโดยให้นักเรียนทำกิจกรรมโดยให้นักเรียน แต่งประโยคเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต โดยครูติดบัตรคำและแถบประโยคบนกระดาน
1.3 ครูทบทวนกิจกรรมในแต่งประโยค
1.4 ครูอธิบายการแต่งประโยคทำใบมอบหมายงานที่2
1.5 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการแต่งประโยค
1.6 เสนอผลงานหน้าชั้นเรียนโดย ให้นักเรียนแต่งประโยคเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต
1.7 ประเมินผล สรุป และเพิ่มเติมเนื้อหา

5. สื่อการเรียนรู้
บัตรคำ
ใบมอบหมายงาน
แถบประโยค

6. การวัดผลและประเมินผล
วิธีวัดผล
6.1 วัดผลอธิบายรูปแบบโครงสร้างของประโยค จากการอธิบาย
6.2 วัดผลเปลี่ยนรูปกริยาช่องที่1 เป็นช่องที่2 จากการทำกิจกรรม
6.3 วัดผลแต่งประโยคเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตโดย การทำกิจกรรม

การประเมินผล
1. ประเมินผลการอธิบายรูปแบบโครงสร้างของประโยค พบว่านักเรียนจำนวน........คน ไม่สามารถอธิบายรูปแบบโครงสร้างของประโยคได้ แก้ไข้โดยการครูอธิบายเพิ่มเติมในชั้นเรียน

2. ประเมินผลการเปลี่ยนรูปกริยาช่องที่1 เป็นช่องที่2 พบว่านักเรียนจำนวน........คน ไม่สามารถเปลี่ยนรูปกริยาช่องที่1 เป็นช่องที่2ได้ แก้ไข้โดยการครูอธิบายเพิ่มเติมในชั้นเรียน

3.ประเมินผลแต่งประโยคเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต พบว่านักเรียนจำนวน........คน ไม่สามารถ แต่งประโยคเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต แก้ไข้โดยการครูอธิบายเพิ่มเติมในชั้นเรียน


บันทึกหลังการสอน
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น